한서(漢書)

반고(班固) | 유페이퍼 | 2013년 10월 18일 | EPUB

이용가능환경 : Windows/Android/iOS 구매 후, PC, 스마트폰, 태블릿PC에서 파일 용량 제한없이 다운로드 및 열람이 가능합니다.

구매

전자책 정가 5,000원

판매가 5,000원

도서소개

한서(漢書) 는 후한(後漢)시대 인물 반고(班固)가 전한(前漢)의 역사를 편찬한 역사서로 중국의 정사(正史)인 25사에 포함된다. 한 고조 유방이 전한을 창건한 기원전 206년부터 왕망의 신나라가 망한 24년까지를 다루고 있다. 전한서 라고도 불리며 25사 중 사마천의 사기에 이어 두번째 순서에 자리한다. 본서에서는 한서의 본문만 싣고 후대에 가필된 주 는 생략하였다.

저자소개

저자 반고(32-92)는 후한 명제 때 사관으로 임명된 역사가이자 문장가였다. 아버지 반표로부터 한서 저술의 책무를 물려받아 본인이 대부분 편찬 주도하였으나 최후의 완성은 누이동생 반소에 의해 이루어진 가족의 공동 작업이었다. 그는 흉노 정벌에도 종군하였고 모반 사건에 연루되어 옥사하였다.

목차소개

Chapter 01
속표지
머리글과 일러두기
卷一上高帝紀第一上
卷一下高帝紀第一下
卷二惠帝紀第二
卷三高後紀第三
卷四文帝紀第四
卷五景帝紀第五
卷六武帝紀第六
卷七昭帝紀第七
卷八宣帝紀第八
卷九元帝紀第九
卷十成帝紀第十
卷十一哀帝紀第十一
卷十二平帝紀第十二
卷十三異姓諸侯王表第一
卷十四諸侯王表第二
卷十五上王子侯表第三上
卷十五下王子侯表第三下
卷十六高惠高後文功臣表第四
卷十七景武昭宣元成功臣表第五
卷十八外戚恩澤侯表第六
卷十九上百官公卿表第七上
卷十九下百官公卿表第七下
卷二十古今人表第八
卷二十一上律曆志第一上
卷二十一下律曆志第一下
卷二十二禮樂志第二
卷二十三刑法志第三
卷二十四上食貨志第四上
卷二十四下食貨志第四下
卷二十五上郊祀志第五上
卷二十五下郊祀志第五下
卷二十六天文志第六
卷二十七上五行志第七上
卷二十七中之上五行志第七中之上
卷二十七中之下五行志第七中之下
卷二十七下之上五行志第七下之上
卷二十七下之下五行志第七下之下
卷二十八上地理志第八上
卷二十八下地理志第八下
卷二十九溝?志第九
卷三十藝文志第十
卷三十一陳勝項籍傳第一
卷三十二張耳陳餘傳第二
卷三十三魏豹田?韓王信傳第三
卷三十四韓彭英盧吳傳第四
卷三十五荊燕吳傳第五
卷三十六楚元王傳第六
卷三十七季布欒布田叔傳第七
卷三十八高五王傳第八
卷三十九蕭何曹參傳第九
卷四十張陳王周傳第十
卷四十一樊??灌傅?周傳第十一
卷四十二張周趙任申屠傳第十二
卷四十三?陸?劉叔孫傳第十三
卷四十四淮南衡山濟北王傳第十四
卷四十五?伍江息夫傳第十五
卷四十六萬石衛直周張傳第十六
卷四十七文三王傳第十七
卷四十八賈誼傳第十八
卷四十九爰?晁錯傳第十九
卷五十張馮汲鄭傳第二十
卷五十一賈鄒枚路傳第二十一
卷五十二竇田灌韓傳第二十二
卷五十三景十三王傳第二十三
卷五十四李廣蘇建傳第二十四
卷五十五衛??去病傳第二十五
卷五十六董仲舒傳第二十六
卷五十七上司馬相如傳第二十七上
卷五十七下司馬相如傳第二十七下
卷五十八公孫弘蔔式兒寬傳第二十八
卷五十九張湯傳第二十九
卷六十杜周傳第三十
卷六十一張騫李廣利傳第三十一
卷六十二司馬遷傳第三十二
卷六十三武五子傳第三十三
卷六十四上嚴?吾丘主父徐嚴終王賈傳第三十四上
卷六十四下嚴?吾丘主父徐嚴終王賈傳第三十四下
卷六十五東方朔傳第三十五
卷六十六公孫劉田王楊蔡陳鄭傳第三十六
卷六十七楊胡?梅雲傳第三十七
卷六十八?光金日?傳第三十八
卷六十九趙充國辛慶忌傳第三十九
卷七十傅常鄭甘陳段傳第四十
卷七十一雋疏于薛平彭傳第四十一
卷七十二王貢兩?鮑傳第四十二
卷七十三韋賢傳第四十三
卷七十四魏相丙吉傳第四十四
卷七十五?兩夏侯京翼李傳第四十五
卷七十六趙尹韓張兩王傳第四十六
卷七十七蓋諸葛劉鄭孫毋將何傳第四十七
卷七十八蕭望之傳第四十八
卷七十九馮奉世傳第四十九
卷八十宣元六王傳第五十
卷八十一匡張孔馬傳第五十一
卷八十二王商史丹傅喜傳第五十二
卷八十三薛宣?博傳第五十三
卷八十四翟方進傳第五十四
卷八十五谷永杜?傳第五十五
卷八十六何武王嘉師丹傳第五十六
卷八十七上揚雄傳第五十七上
卷八十七下揚雄傳第五十七下
卷八十八儒林傳第五十八
卷八十九循吏傳第五十九
卷九十酷吏傳第六十
卷九十一貨殖傳第六十一
卷九十二遊俠傳第六十二
卷九十三?幸傳第六十三
卷九十四上匈奴傳第六十四上
卷九十四下匈奴傳第六十四下
卷九十五西南夷兩?朝鮮傳第六十五
卷九十六上西域傳第六十六上
卷九十六下西域傳第六十六下
卷九十七上外戚傳第六十七上
卷九十七下外戚傳第六十七下
卷九十八元後傳第六十八
卷九十九上王莽傳第六十九上
卷九十九中王莽傳第六十九中
卷九十九下王莽傳第六十九下
卷一百上?傳第七十上
卷一百上?傳第七十下
간기 판권

회원리뷰 (0)

현재 회원리뷰가 없습니다.

첫 번째 리뷰를 남겨주세요!